Ondersteunende organisaties

Eerdere edities van het project Stem jij ook? zijn ondersteund door:

  • NSGK
  • VSBfonds
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • Fonds verstandelijk gehandicapten


De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) ondersteunt projecten die helpen drempels op te ruimen waar kinderen en jongeren met een handicap tegenaan lopen bij het meedoen met de samenleving. NSGK ondersteunt initiatieven die zich inzetten voor het toegankelijker maken van de samenleving, het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren met een beperking sterken en die bijdragen aan een positieve beeldvorming over deze groep.

Meer over NSGK

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Meer over VSBfonds


De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Zij behartigt de collectieve belangen van haar leden.

Meer over VGN

 

FVG gelooft in een wereld waar kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben. Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken, zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen inzetten. Daadwerkelijk onderdeel zijn van de samenleving op een manier die bij hun past.

Meer over FVG

 

Wij bedanken de volgende organisaties voor hun bijdragen aan de totstandkoming van het project ‘Stem jij ook?’:


Vereniging LFB is de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De kerntaken van de LFB zijn: informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Meer over LFB

Stichting Leer Zelf Online (LZO) zet zich in om bij kwetsbare doelgroepen het zelf online leren te stimuleren, deze mensen zelfredzamer te maken en contact te bevorderen. Waaronder voor de doelgroep licht verstandelijk beperkten. Hiervoor wordt de methodiek van Steffie gebruikt. Steffie is al meer dan 15 jaar een landelijk bekend portal waar makkelijke informatie te vinden is over allerlei onderwerpen. Stichting Leer Zelf Online heeft een e-learning module ontwikkelt gericht op eenvoudige online uitleg en oefening met het proces van stemmen. Deze module is ook op deze website geïntegreerd.

Meer over Leer Zelf Online

MEE is er voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, die door hun beperking of aandoening problemen ervaren in hun dagelijks leven. De cliëntondersteuners van MEE geven deze mensen, en hun naasten, informatie, advies en kortdurende ondersteuning, zodat ze weer grip krijgen op hun leven. 

MEE is vaak partner bij het Wmo-loket en de Centra voor Jeugd en Gezin (netwerken integrale vroeghulp) en participeert in de wijkteams. Daarnaast zijn alle MEE-organisaties door zorgkantoren ingekocht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz)

MEE werkt samen met gemeenten en adviseert (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen over hoe zij hun dienstverlening beter toegankelijk kunnen maken voor mensen met een beperking. Werkgevers en (overheids)organisaties kunnen ook bij MEE terecht voor advies en ondersteuning bij de begeleiding van werknemers in het kader van de Participatiewet.

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 MEE-organisaties, die samen landelijk dekkend zijn. 

Meer over MEE en MEE NL


STRAS is een onafhankelijke non-profitorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt om beter, vaker en vaardiger te participeren in het gewone, alledaagse leven van wonen, werken en vrije tijd. STRAS ontwikkelt daartoe zeer uiteenlopende projecten en daagt de samenleving uit om deze bijzondere mensen te herkennen als diamanten, met onbenutte talenten en kwaliteiten als bijvoorbeeld buurtgenoot, chatvriend, zeilmaatje, stagiaire of creatieve kunstenaar.

Meer over STRAS

Stichting ABRI (Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten) organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders/verzorgers, verwanten en belangenbehartigers. De stichting heeft als doelstelling: het ondernemen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders/verzorgers en verwanten.

Meer over stichting ABRI

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Meer over Ieder(in)